هر که دارد حوس کرب و بلا بسم الله تاريخ : چهار شنبه 19 آذر 1393برچسب:, | 19:41 | نویسنده : مریم |تاريخ : چهار شنبه 19 آذر 1393برچسب:, | 19:37 | نویسنده : مریم |تاريخ : چهار شنبه 19 آذر 1393برچسب:, | 19:34 | نویسنده : مریم |تاريخ : چهار شنبه 19 آذر 1393برچسب:, | 19:28 | نویسنده : مریم |

برادری به تعداد نیست به وفاداری است یو سف یازده 

برادر داشت اما حسین تنها عباس داشت تاريخ : چهار شنبه 19 آذر 1393برچسب:, | 15:45 | نویسنده : مریم |